Aktuelnosti

Još uvek niste odlučili kako da nazovete sina?

Klik do venčanja misli na duže staze i želi da vam pomogne u svim sferama koje prate stupanje u brak. Ako još uvek niste odlučili kako će se vaš sin zvati, evo malog doprinosa s naše strane.

Авакум – јеврејски – љубав божја, библијско име
Авељ – јеврејски – лахор, библијско име
Авра – од Аврам
Аврам – јеврејски – узвишени отац, библијско име
Агапије – грчки – вољени, име хришћанског светитеља
Агатон – грчки – благо, добро, име хришћанског светитеља
Агатоник – грчки – добро, победитељ, име хришћанског светитеља
Адам – јеврејски – човек од земље створен, библијско име првог човека
Адријан – име настало по граду Хадрији
Азарија – јеврејски – божја помоћ, библијско име
Аким – јеврејски – Бог подиже, библијско име
Аксентије – грчки – онај који увеличава, име хришћанског светитеља
Алекса – од Александар, Алексије
Александар – заштитник људи
Алексије – грчки – онај који доноси помоћ, име хришћанског светитеља
Анастазије – варијанта имена Анастасије
Анастас – од Анастасије
Анастасиј – од Анастасије
Анастасије – грчки – онај који је васкрсао
Анатолије – грчки – исток, име хришћанског светитеља
Андра – од Андреј, Андреја
Андреј – грчки – храбар, мужеван
Андреја – од Андреј
Андрија – од Андреј
Анђелко – изведено од Анђел+ко
Антоније – римско породично име
Апостол – грчки – посланик Божји
Аранђел – грчки – старешина анђела, први анђео
Аритон – од Харитон
Арса – од Арсен, Арсеније
Арсен – од Арсеније
Арсеније – грчки – јуначан, узвишен, име хришћанског светитеља
Атанасије – грчки – бесмртан, име хришћанског светитеља
Аћим – од Аким
Аца – од Алекса, Александар, Алексије
Ацко – изведено име
Ацо – од Алекса, Александар, Алексеј
Багреш – изведено име – црвен, пурпуран
Баја – изведено од Братислав, Братољуб, или хипокористик од брат
Бајалац – заштитно име
Бајчета – изведено од Бајч(е)+ета
Бакоња – изведено име, у Вуковом речнику бакоња значи… велики господин
Бала – изведено име од Братислав, Братољуб
Балота – изведено име од Бал(а)+ота
Балша – изведено име об Бал(а)+ша
Бан – могуће је да је од аварског, односно персијског бајан …- војвода, или хипокористик од Бранимир, Бранислав
Баоша – исто име као Балша
Батрић – изведено име од брат
Бацан – изведено име од Бац(а)+ан
Беклимир – сложено име од словенских основа
Белислав – сложено име од словенских основа
Беловук – сложено име од словенских основа
Белослав – сложено име од словенских основа
Белочај – сложено име од словенских основа
Беривој – сложено име од словенских основа
Берисав – исто име као Берислав
Берислав – сложено име од словенских основа
Бећир – турско име – првенац, …узето као заштитно код православног живља
Бигрен – може бити да је изведено од бигра (врста камена)…, узето као заштитно име
Биљан – мушки облик према женском имену Биљана
Бисер – стара словенска позајмица узета за лично име… у новије време према женским именима Бисера и Бисерка
Благован – изведено од корена Благ+ован
Благоје – изведено од корена Благ+оје
Благомир – сложено име настало у новије време
Благота – изведено од корена Благ+ота
Блажа – од Благоје
Блажан – изведено од Блаж(а)+ан
Блашко – изведено од Блаж(а)+ко
Бобан – хипокористик од Слободан
Богдабој – сложено име од елемената Бог, да и бој
Богдан – превод грчког имена – дат од Бога
Богета – изведно од Бог(а)+ета
Богивој – сложено име од словенских основа
Богимир – сложено име од словенских основа
Богић – изведено од корена Бог+ић
Богиша – изведено од корена Бог+иша
Богмил – сложено име од словенских основа
Богобој – превод грчког имена !!Тимољеоз!!
Боговид – сложено име од словенских основа
Богоје – изведено од корена Бог+оје
Богољуб – превод грчког имена Теофилос
Богомир – сложено име од словенских основа
Богосав – сложено име од словенских основа
Богослав – сложено име од словенских основа
Бодин –
Божа – од Божидар, Богољуб, Богослав
Божидар – превод грчког имена Теодорос
Божил – изведено од Бож(а)+ил
Божимир – сложено име од словенских основа
Божин – изведено од Бож(а)+ин
Божур – назив цвећа узет за лично име
Бојан – изведено од Бој(а)+ан
Бојимир – сложено име од словенских основа
Бојислав – сложено име од словенских основа
Бојко – изведено од Бој(а)+ко
Бојомир – сложено име од словенских основа
Бојчин – изведено од Бојч(е)+ин
Бока – од Богослав, Божидар
Бољебрат – сложено име од словенских основа
Бољедраг – сложено име од словенских основа
Бољедруг – сложено име од словенских основа
Бољемир – сложено име од словенских основа
Бољен – изведено од корена првог дела имена Бољемир, Бољесав
Бољерад – сложено име од словенских основа
Бољеслав – сложено име од словенских основа
Бољеша – изведено од имена Бољемир
Боривој – сложено име од словенских основа
Борис – од Борислав
Борисав – сложено име од словенских основа
Борислав – сложено име од словенских основа
Бориша – изведено од корена бор+иша
Борко – изведено од корена бор+ко
Борослав – сложено име од словенских основа
Босиљ – грчки – царски
Босиљко – изведено од Босиљ+ко
Бошко – изведено од Бож(а)+ко
Брајимил – сложено име од словенских основа
Брајисав – сложено име од словенских основа
Брајислав – сложено име од словенских основа
Бранибор – сложено име од словенских основа
Бранивој – сложено име од словенских основа
Бранимир – сложено име од словенских основа
Бранисав – сложено име од словенских основа
Бранислав – сложено име од словенских основа
Бранко – изведено од корена бран+ко
Браномир – сложено име од словенских основа
Братан – изведено од корена брат+ан
Бративој – сложено име од словенских основа
Бративоје – варијанта имена Бративој
Братимил – сложено име од словенских основа
Братимир – сложено име од словенских основа
Братислав – сложено име од словенских основа
Братоје – изведено од корена брат+оје
Братољуб – сложено име од словенских основа
Братомил – сложено име од словенских основа
Братомир – сложено име од словенских основа
Братонег – сложено име од словенских основа
Братоњег – сложено име од словенских основа
Братослав – сложено име од словенских основа
Браца – хипокористик од брат
Буда – изведено од Будимир, Будислав
Будивој – сложено име од словенских основа
Будимир – сложено име од словенских основа
Будинко – изведено од Будин+ко
Будисав – сложено име од словенских основа
Будислав – сложено име од словенских основа
Будмил – сложено име од словенских основа
Будомир – сложено име од словенских основа
Ваистина – у истину
Валерије – варијанта имена Валериј
Валтазар – јеврејски – нека Бел помогне цару, …библијско име вавилонског цара
Ванђел – од Евангел – добар весник
Вања – руски – хипокористик од Иван
Вартоломеј – име једног од дванаесторице апостола
Васа – од Василије
Васил – грчки – царски, варијанта имена Василије
Василије – грчки – царски, име хришћанског светитеља
Васиљ – варијанта имена Васил
Васиљко – изведено од Васиљ+ко
Васко – изведено од Вас(а)+ко
Васкрсије – превод грчког имена Анастасиос – онај који је васкрсао
Ведран – изведено од основе придева ведар
Вела – од Велибор, Велимир
Велан – изведено од Вел(а)+ан
Велен – изведено од Вел(а)+ен
Велибор – сложено име од словенских основа
Велизар – превод грчког имена !!Белисариоз!!
Велимир – сложено име од словенских основа
Велисав – сложено име од словенских основа
Велислав – сложено име од словенских основа
Величко – изведено од Велич+ко
Велиша – изведено од Вел(а)+иша
Веља – од Велимир, Велислав
Вељко – изведено од Вељ(а)+ко
Веран – изведено од од женског имена Вер(а)+ан
Верко – изведено од од женског имена Вер(а)+ко
Верољуб – сложено име настало у новије време
Верослав – сложено име настало у новије време
Веса – од Веселин
Веселин – изведено од придева весел+ин
Веселко – изведено од придева весел+ко
Веско – изведено од Вес(а)+ко
Вид – име хришћанског светитеља, хипокористик од Видосав
Видак – изведено од корена вид+ак
Видан – изведено од корена вид+ан
Виден – изведено од корена вид+ен
Видислав – сложено име од словенских основа
Видоје – изведено од корена вид+оје
Видојко – изведено од Видој(е)+ко
Видомир – сложено име од словенских основа
Видосав – сложено име од словенских основа
Видослав – сложено име од словенских основа
Викентије – грчки – победилац – календарско име
Виктор – победилац
Вилотије – варијанта имена Филотеј
Винко – победилац – календарско име
Висарион – грчки – шумски честар, име хришћанског светитеља
Вита – од Витомир, Витослав
Виталије – животни – име хришћанског светитеља
Витодраг – сложено име од словенских основа
Витодраз – сложено име од словенских основа
Витомир – сложено име од словенских основа
Витослав – сложено име од словенских основа
Вићентије – грчки – победилац – календарско име
Вишеслав – сложено име од словенских основа
Влад – од Владимир, Владислав
Влада – од Владимир, Владислав
Владан – изведено од корена влад+ан
Владета – изведено од корена влад+ета
Владимир – сложено име од словенских основа
Владисав – сложено име од словенских основа
Владислав – сложено име од словенских основа
Владоје – изведено од корена влад+оје
Владомир – сложено име од словенских основа
Влајислав – сложено име од словенских основа
Влајко – изведено од Влај(а)+ко
Влајча – изведено од Влај(а)+ко
Власије – име хришћанског светитеља
Властимир – сложено име од словенских основа
Влатко – изведено од корена влад+ко
Воја – од Војислав, Радивој
Војан – изведено од корена вој+а
Војдраг – сложено име од словенских основа
Војевој – сложено име од словенских основа
Војимил – сложено име од словенских основа
Војимир – сложено име од словенских основа
Војин – изведено од корена вој+ин
Војислав – сложено име од словенских основа
Војкан – изведено од Војк(о)+ан
Војко – изведено од корена Вој+ко
Војмил – сложено име од словенских основа
Војмир – сложено име од словенских основа
Војнег – сложено име од словенских основа
Војсил – сложено име од словенских основа
Врагоча – сложено име од словенских основа
Вратимир – сложено име од словенских основа
Вратисав – сложено име од словенских основа
Вратислав – сложено име од словенских основа
Вугдраг – сложено име од словенских основа
Вудраг – варијанта имена Вугдраг
Вуја – од Вук, Вукослав
Вујадин – изведено од Вуј(а)+адин
Вујан – изведено од Вуј(а)+ан
Вујица – изведено од Вуј(а)+ица
Вујко – изведено од Вуј(а)+ко
Вујчета – изведено од Вујч(е)+ета
Вук – општесловенска реч индоевропског порекла
Вукадин – изведено од Вук+адин
Вукајло – изведено од Вук+аило
Вукан – изведено од Вук+ан
Вукашин – изведено од Вукаш+ин
Вукић – изведено од Вук+ић
Вукман – изведено од Вук+ман
Вукмил – сложено име од словенских основа
Вукмир – сложено име од словенских основа
Вукобрад – сложено име од словенских основа
Вукобрат – сложено име од словенских основа
Вукобрз – сложено име од словенских основа
Вуковој – сложено име од словенских основа
Вукодраг – сложено име од словенских основа
Вукол – грчко име – пастир, име хришћанског светитеља
Вукоман – изведено од Вук+оман
Вукомил – сложено име од словенских основа
Вукомир – сложено име од словенских основа
Вукосав – сложено име од словенских основа
Вукослав – сложено име од словенских основа
Вукота – изведено од Вук+ота
Вуксан – хипокористик од Вукослав
Вукша – изведено од Вук+ша
Вуле – изведено од имена Вук, Вукосав, Вуковој
Вулета – изведено од Вул(е)+ета
Вулин – изведено од Вул(а)+ин
Вулић – изведено од Вул(а)+ић
Вучемил – сложено име од словенских основа
Вучен – изведено од Вуч(а)+ен
Вучић – изведено од Вуч(а)+ић
Вучко – изведено од Вуч(а)+ко
Гавра – од Гавран, Гаврило
Гавран – име птице узето као заштитно лично име
Гаврило – јеврејско име – Бог је моја помоћ, библијско име
Гаја – од Гаврило
Гане – од Гаврило, Драган
Гаспар – превод грчког имена !!Гаспархз!! иранског порекла
Гвозден – придев гвозден узет за заштитно лично име
Гедеон – јеврејско име, онај који сече
Генадије – грчко име – благородни, име хришћанског светитеља
Георгије – грчко име – земљорадник, име хришћанског светитеља
Герасим – грчко име – поштен, календарско име
Глигор – од Глигорије
Глигорије – варијанта имена Григорије
Глиша – од Глигор, Глигорије
Гојко – изведено од корена гој+ко
Голуб – име птице узето као лично име
Голубан – изведено од Голуб+ан
Гора – име које добија дете рођено у планини
Горан – изведено од Гор(а)+ан
Гордан – од Гордијан
Гордијан – превод грчког имена !!Гордианоз!! – име хришћанског светитеља
Горислав – сложено име од словенских основа
Горољуб – сложено име настало у новије време
Горчин – изведено од Горч(а)+ин
Градибор – сложено име настало у новије време
Градимир – сложено име од словенских основа
Градиша – изведено од корена град+иша
Градоје – изведено од корена град+оје
Гргур – грчко име – будан, пажљив
Грдан – изведено од корена грд+ан
Грегор – од Грегорије
Григорије – грчко име – будан, пажљив, име хришћанског светитеља
Гроздан – мушки облик женског имена Гроздана
Грубач – изведено од корена груб+ач
Грубеша – изведено од корена груб+еша
Грубиша – изведено од корена груб+иша
Груја – од Грубан, Грубаш
Грујица – изведено од Груј(а)+ица
Дабижив – сложено име од три елемента: да, би, жив
Дабислав – сложено име од три елемента: да, би, слав
Давид – јеврејско име – вољени, библијско име
Давор – сматра се да је ово име божанства рат у словенској митологији
Далибор – словенско име преузето из чешког језика
Дамаскин – надимак хришћанског светитеља
Дамижив – сложено име од три елемента: да, ми, жив
Дамијан – варијанта имена Дамјан
Дамјан – име хришћанског светитеља
Дамњан – варијанта имена Дамјан
Дан – јеврејско име – оправдао ме Бог, библијско име
Дана – од Богдан, Данило
Дане – од Богдан, Данило
Данијел – јеврејско име – Бог је мој судија, библијско име
Данило – обично га добија дете рођено дању
Данко – изведено од Дан(е)+ко
Данојло – изведено од Дан(е)+ојло
Дарко – изведено од корена дар+ко
Деја – од Десимир, Десислав
Дејан – изведено од Деј(а)+ан
Делимир – сложено име од турске дечи дели – …храбар и словенског корена мир
Десивој – сложено име од словенских основа
Десимир – сложено име од словенских основа
Десислав – сложено име од словенских основа
Деспот – грчки – господар
Дивош – изведено од корена див+ош
Дима – од Владимир, Димитрије
Димитрије – грчки – род земљин, име хришћанског светитеља
Димшо – изведено од Дим(а)+шо, скраћено од имена Димитрије
Дионисије – грчки – посвећен богу Дионису, име хришћанског светитеља
Дмитар – варијанта имена Димитрије
Дмитрофан – грчки – мајка га је показала, име хришћанског светитеља
Добра – од Добромир, Доброслав
Добран – изведено од Добр(а)+ан
Добрашин – изведено од Добраш+ин
Добри – од Добрибрат, Добривој
Добривој – сложено име од словенских основа
Добрило – изведено од Добр(а)+ило
Добрица – изведено од Добр(а)+ица
Добриша – изведено од Добр(а)+иша
Доброљуб – сложено име настало у новије време
Добромир – сложено име од словенских основа
Добросав – сложено име од словенских основа
Доброслав – сложено име од словенских основа
Доброта – изведено од Добр(а)+ота
Доја – од Добромир, Доброслав
Дојчило – изведено од Дојч(е)+ило
Дојчин – изведено од Дојч(е)+ин
Доментијан – име хришћанског светитеља
Дометије – име хришћанског светитеља
Доротеј – грчки – дар Бога, име хришћанског светитеља
Доситеј – грчки – дар од Бога, име хришћанског светитеља
Драга – од Драгољуб, Драгомир
Драган – изведено од корена драг+ан
Драгаш – изведено од корена драг+аш
Драги – од Драгослав, Драгољуб
Драгивоје – варијанта име Драгивој
Драгић – изведено од корена драг+ић
Драгиша – изведено од корена драг+иша
Драгобрат – сложено име од словенских основа
Драгован – изведено од корена драг+ован
Драгоје – изведено од корена драг+оје
Драгојло – изведено од корена драг+ојло
Драгољуб – сложено име од словенских основа
Драгоман – изведено од корена драг+оман
Драгомир – сложено име од словенских основа
Драгорад – сложено име од словенских основа
Драгосав – сложено име од словенских основа
Драгослав – сложено име од словенских основа
Драгош – изведено од корена драг+ош
Драгутин – изведено од корена Драгут+ин
Дража – од Драгомир, Драгослав
Дражен – изведено од Драж(а)+ен
Дражета – изведено од Драж(а)+ета
Драшко – изведено од Драж(а)+ко
Дубрав – од дубрава у значењу шума
Дука – грчки – вођа, име хришћанског светитеља
Душан – изведено од истог корена који је у именицама дух и душа
Ђенадије – грчки – благородни, име хришћанског светитеља
Ђерасим – грчки – поштен, име хришћанског светитеља
Ђерман – латински – рођени, име хришћанског светитеља
Ђока – од Ђорђе, Ђорђија
Ђорђе – превод грчког имена Георгиос …- земљорадник, име хришћанског светитеља
Ђорђије – варијанта имена Ђорђе
Ђуза – од Ђурађ, Ђурђе
Ђука – од Ђурађ, Ђурђе
Ђукан – изведено од Ђук(а)+ан
Ђунисије – превод грчког имена Дионисиос …- посвећен богу Дионису, име хришћанског светитеља
Ђура – од Ђурађ, Ђурђе
Ђурађ – грчки – земљорадник, име хришћанског светитеља
Ђураш – изведено од Ђур(а)+аш
Ђурашин – изведено од Ђураш+ин
Ђурђе – превод грчког имена Георгиос, варијанта имена Ђурађ
Ђурђијан – изведено од Ђурђ(е)+ијан
Ђурица – изведено од Ђур(а)+ица
Ђуро – од Ђурађ, Ђурђе
Евгеније – грчки – благородан, име хришћанског светитеља
Евлогије – грчки – благоразуман, име хришћанског светитеља
Евсевије – грчки – побожан, благочастив, име хришћанског светитеља
Евстатије – грчки – чврст, постојан, име хришћанског светитеља
Евстратије – грчки – добар војник, име хришћанског светитеља
Евтимиј – грчки – весео, добродушан, име хришћанског светитеља
Епифаније – грчки – виђен, познат, угледан, име хришћанског светитеља
Жарко – изведено од корена жар+ко
Желимир – сложено име од словенских основа
Жељко – изведено од именице жељ(а)+ко
Живадин – изведено од корена жив+адин
Живан – изведено од корена жив+ан
Живанко – изведено од Жив+анко
Живислав – сложено име од словенских основа
Живко – изведено од корена жив+ко
Живодраг – сложено име од словенских основа
Живоје – изведено од корена жив+оје
Живојин – изведено од Живој(е)+ин
Живојко – изведено од Живој(е)+ко
Живољуб – сложено име настало у новије време
Живомир – сложено име од словенских основа
Живорад – сложено име од словенских основа
Живосав – сложено име од словенских основа
Живослав – сложено име од словенских основа
Живота – изведено од корена жив+ота
Животије – изведено од Живот(а)+ије
Живул – изведено од корена жив+ул
Жика – од Живомир, Живослав, Живорад
Житомир – сложено име од словенских основа
Жоја – од Живојин
Завид – заштитно име настало од глагола завидети
Завида – варијанта имена Завида
Завиша – од Завид
Зарија – варијанта имена Захарије
Захарија – варијанта имена Захарије
Звездан – изведено од имена звезд(а)+ан
Здравиша – изведено од корена здрав+иша
Здравко – изведено од корена здрав+ко
Здравољуб – сложено име настало у новије време
Здравомир – сложено име настало у новије време
Златан – изведено од корена злат+ан
Златибор – име планине узето за лично име
Златко – изведено од корена злат+ко
Златоје – изведено од корена злат+оје
Златомир – сложено име настало у новије време
Зоран – сложено име од словенских основа
Зорислав – сложено име од словенских основа
Зорко – изведено од корена зор+ко
Зосим – грчки – онај који ужива у животу, име хришћанског светитеља
Ива – од Иван
Иван – по пореклу исто као име Јован
Иванко – изведено од Иван+ко
Ивета – изведено од Ив(а)+ета
Ивко – изведено од Ив(а)+ко
Иво – од Иван
Игњат – од Игњатије
Игњатије – грчки – ватра, име хришћанског светитеља
Игор – руско име – стара позајмица из скандинавских језика
Игрутин – изведено од именице игр(а)+утин
Израело – јеврејски – Бог влада, библијско име
Иларије – насмејан, весео, календарско име
Иларион – грчки – насмејан, весео, календарско име
Илија – јеврејски – Јахве је мој Бог, библијско име
Инокентије – грчки – непорочан, име хришћанског светитеља
Ираклије – грчки – Херакл, име хришћанског светитеља
Иринеј – грчки – миран, име хришћанског светитеља
Исаија – јеврејски – Божја помоћ, библијско име
Исаило – варијанта имена Исаија
Исак – јеврејски – он ће се смејати, библијско име
Исидор – грчки – дар богиње Изиде, име хришћанског светитеља
Истан – корен овог имена је посведочен у старим… сложеним словенским именима Истислав и Истислава
Исток – вероватно је у питању превод грчког имена !!Анатолтоз!!
Јаблан – назив дрвета узет за лично име
Јагош – име добија дете рођено после смрти оца или мајке… која је умрла на порођају у племену Куча (Црна Гора)
Јадран – назив мора узет за лично име
Јаков – јеврејски – пратилац, библијско име
Јакша – хипокористик од Јаков
Јанаћије – варијанта имена Јанићије
Јанаћко – изведено од Јанаћ+ко
Јандра – варијанта имена Андра
Јанићије – превод грчког имена Јоаникиос… – носилац свете благодати, име хришћанског светитеља
Јанко – изведено од Јан, Јан(а)+ко
Јарослав – сложено име од словенских основа
Јаша – од Јаков, Јанићије
Јевдоким – грчки – похваљен, име хришћанског светитеља
Јевлогије – грчки – благоразуман, име хришћанског светитеља
Јеврем – јеврејски – библијско име
Јевросим – превод грчког имена Ефросинос …- радостан, име хришћанског светитеља
Јевстратије – грчки – добар војник, име хришћанског светитеља
Јездимир – сложено име од словенских основа
Јеленко – изведено од Јелен+ко
Јелесије – варијанта имена Јелисеј
Јелисеј – јеврејски, Бог је спаситељ, библијско име
Јелисије – варијанта имена Јелисеј
Јеремија – јеврејски – Бог подиже, библијско име
Јеремије – варијанта имена Јеремија
Јерко – изведено од Јер(а)+ко
Јеротеј – грчки – Богом освећен, календарско име
Јеротије – варијанта имена Јеротеј
Јефтимије – грчки – весео, добродушан, име хришћанског светитеља
Јефто – од Јефрем, Јефтимије
Јеша – од Јеврем, Јездимир
Јоаким – јеврејски – Бог подиже, библијско име
Јоаникије – грчки – носилац свете благодети, име хришћанског светитеља
Јов – јеврејски – велика жеља, библијско име
Јован – јеврејски – Бог се смиловао, библијско име
Јованча – изведено од Јован+ча
Јовица – изведено од Јов(а)+ица
Јовиша – изведено од Јов(а)+иша
Јока – од Јоаникије, Јован
Јоксим –
Јордан – јеврејски – назив реке у Палестини
Јосиф – јеврејски – Бог умножава, библијско име
Југ – назив стране света узет за лично име
Југослав – сложено име настало у новије време
Казимир – сложено име од словенских основа
Кајин – јеврејски – библијско име
Кајица – непознатог порекла
Каменко – изведено од Камен+ко
Кирик – грчки – проповедник, име хришћанског светитеља
Кирил – грчки – господарски, име хришћанског светитеља
Козма – грчки – свет, украс, име хришћанског светитеља
Која – од Константин, Козма
Којадин – изведено од Кој(а)+адин
Коља – од Коста, Никола
Комнен – превод грчког имена !!Комнхноз!! – име византијске династије
Константин – грчки – постојан, име хришћанског светитеља
Коста – превод грчког имена !!Коста(з)!!, или хипокористик од Константин
Костадин – варијанта имена Константин
Красоје – изведено од корена крас+оје
Кресимир – сложено име од словенских основа
Крсман – изведено од Крст(а)+ман
Крста – превод грчког имена крст, …може бити хипокористик од Христифор
Крстивој – сложено од имена Крста
Крстимир – сложено име од Крста
Крстомир – сложено име од Крста
Крунислав – сложено име од Круна
Ксенофон – грчки – онај који говори туђим језиком, …име хришћанског светитеља
Кузма – варијанта имена Козма
Кузман – варијанта имена Козма
Лабуд – назив птице узет за лично име
Лав – превод грчког имена лав, календарско име
Ладислав – варијанта имена Владислав
Ладо – од Владимир, Владислав
Лаза – од Лазар
Лазар – јеврејски – Бог помаже, библијско име
Лакан – изведено од Лак(а)+ан
Лакета – изведено од Лак(а)+ета
Лакић – изведено од Лак(а)+ић
Леон – грчки – лав, календарско име
Леонтије – грчки – лављи, име хришћанског светитеља
Лепоје – изведено од корена леп+оје
Лука – превод грчког имена !!Лоуказ!! – име једног од четири јеванђелиста
Љуба – од Љубисав, Љубомир
Љубан – изведено од корена љуб+ан
Љубен – изведено од корена љуб+ен
Љубивоје – варијанта имена Љубивој
Љубинко – изведено од корена љуб+инко
Љубисав – исто име као Љубислав
Љубислав – сложено име словенски основа
Љубиша – изведено од корена љуб+иша
Љубодраг – сложено име од словенских основа
Љубоје – изведено од корена љуб+оје
Љубомир – сложено име од словенских основа
Љутица – изведено од корена љут+ица
Љутомир – сложено име од словенских основа
Мавро – грчки – црни, име хришћанског светитеља
Макарије – грчки – блажени, име хришћанског светитеља
Максим – грчки – највећи, календарско име
Малиша – највероватније изведен из придева мали
Мана – од Манасије, Манислав, Манојло
Мане – од Манасије, Манислав, Манојло
Манојло – грчки – Бог је с нама, библијско име
Маринко – изведено од Марин+ко
Марисав – исто име као Марислав
Марислав – сложено име од корена имена Марија
Марјан – варијанта имена Маријан
Марко – име једног од четири јеванђелиста
Мата – од Матеја, Матија
Матеј – јеврејски – дар Божји
Матеја – варијанта имена Матеј
Матија – јеврејски – дар Божји
Мелентије – варијанта имена Мелетије
Мелетије – грчки – брижљив, радан, име хришћанског светитеља
Методије – грчки – уредан, име једног од браће словенских просветитеља
Мија – од Миливоје, Милија, Михајло
Мијаило – варијанта имена Михајло
Мијајло – варијанта имена Михаил
Мијат – варијанта имена Михат
Микан – изведено од Мик(а)+ан
Микоња – изведено од Мик(а)+оња
Мила – од Милорад, Милослав
Миладин – изведено од корена мил+адин
Милан – изведено од корена мил+ан
Миланко – изведено од Милан+ко
Милат – изведено од корена мил+ат
Милаш – изведено од корена мил+аш
Милашин – изведено од Милаш+ин
Миле – од Милорад, Милослав
Милен – изведено од корена мил+ен
Миленко – изведено од Милен+ко
Милентије – варијанта имена Мелетије
Милета – изведено од корена мил+ета
Миливој – сложено име од словенских основа
Милидраг – сложено име од словенских основа
Милија – изведено од корена мил+ија
Милијан – изведено од Милиј(а)+ан
Милинко – изведено од Милен+ко
Милисав – сложено име од словенских основа
Милислав – сложено име од словенских основа
Милић – изведено од корена мил+ић
Милован – трпни придев од глагола миловати узет за лично име
Милоје – изведено од корена мил+оје
Милојица – изведено од Милој(е)+ица
Милојко – изведено од Милој(е)+ко
Милољуб – сложено име настало у новије време
Миломир – сложено име настало у новије време
Милоња – изведено од корена мил+оња
Милорад – сложено име од словенских основа
Милосав – сложено име од словенских основа
Милослав – сложено име од словенских основа
Милош – изведено од корена мил+ош
Милун – изведено од корена мил+ун
Милутин – изведено од корена мил+утин
Миљан – изведено од Миљ(а)+ан
Миљен – изведено од Миљ(а)+ен
Миљенко – изведено од Миљен+ко
Миљко – изведено од Миљ(а)+ко
Мина – превод грчког имена !!Мхназ!!, име хришћанског светитеља
Миња – од Миладин, Милан
Миодраг – сложено име од словенских основа
Миомир – сложено име настало у новије време
Мирко – изведено од корена мир+ко
Мирољуб – сложено име од словенских основа
Мирон – грчки – онај који капље светим уљем, …име хришћанског светитеља
Миросав – сложено име од словенских основа
Мирослав – сложено име од словенских основа
Мирча – изведено од корена мир+ча
Мирчета – изведено од Мирч(е)+ета
Мисаил – јеврејски – измољен од Бога, библијско име
Митар – варијанта имена Дмитар
Митрашин – изведено од Митраш+ин
Митрофан – грчки – онај кога је мајка показала, календарско име
Мића – од Милорад, Михаило
Мићан – изведено од Мић(а)+ан
Мићун – изведено од Мић(а)+ун
Михаило – грчки – сличан Богу, библијско име
Михајло – варијанта имена Михаило
Младен – изведено од корена млад+ен
Младенко – изведено од Младен+ко
Младомир – сложено име настало у новије време
Млађан – изведено од Млађ(а)+ан
Млађен – изведено од Млађ(а)+ен
Моја – од Мојмир, Мојсије
Мојан – изведено од Мој(а)+ан
Мојсило – варијанта имена Мојсеј
Мома – од Момир, Момчило
Момир – варијанта имена Мојмир
Момчило – изведено од именице момч(е)+ил
Мрђан – изведено од Мрђ(а)+ан
Мрђен – изведено од Мрђ(а)+ен
Мркан – изведено од корена мрк+ан
Мркша – изведено од корена мрк+ша
Мутимир – сложено име од словенских основа
Најдан – варијанта имена Најден
Настас – варијанта имена Анастас
Наум – јеврејски – утешитељ, библијско име
Небојша –
Невен – назив цвећа узет за лично име
Негован – трпни придев узет за лично име
Негомир – сложено име од словенских основа
Негосав – сложено име од словенских основа
Негослав – сложено име од словенских основа
Негош – изведено од корена нег+ош
Недељко – изведено од седмичног дана у недељи недељ(а)+ко
Неђелко – ијекавска варијанта имена Недељко
Немања – хипокористик од Ненад
Ненад – настало од глагола надати се са негацијом
Нестор – превод грчког имена !!Нестњр!! – име хришћанског светитеља
Неша – од Ненад, Нестор
Нешко – изведено од Неш(а)+ко
Ника – од Никанор, Никола
Никанор – грчки – онај који води победу, име хришћанског светитеља
Никита – грчки – онај који побеђује, име хришћанског светитеља
Никифор – грчки – онај који носи победу, име хришћанског светитеља
Нико – од Никанор, Никола
Никодије – изведено од Никод(им)+ије
Никодим – грчки – народ побеђује
Никола – грчки – народ побеђује, име хришћанског светитеља
Никша – изведено од Ник(а)+ша
Нинко – изведено од Нин(а)+ко
Нинослав – сложено име
Нићифор – варијанта имена Никифор
Нова – од Новак
Новак – изведено од корена нов+ак
Новица – изведено од корена нов+ица
Новко – изведено од корена нов+ко
Његован – ијекавска варијанта имена Негован
Његосав – ијекавска варијанта имена Негослав
Његослав – ијекавска варијанта имена Негослав
Његош – ијекавска варијанта имена Негош
Обрад – грчки – онај који је учинио да се обрадујемо
Обрен – хипокористик од обретен
Огањ – опште словенска реч огањ узета за заштитно име
Огњан – опште словенска реч огањ узета за заштитно име
Огњен – опште словенска реч огањ узета за заштитно име
Озрен – од планине Озрен
Остоја – име је настало према Станимир и Станислав, …али са везивањем за глагол остати
Павал – старија варијанта имена Павле
Павле – грчки – мали, име Христовог апостола
Паја – од Павле
Пајо – од Павле
Пајсије – грчки – детињи, име хришћанског светитеља
Панкратије – грчки – свемогући, име хришћанског светитеља
Панта – од Пантелејмон, Пантелија
Пантелејмон – грчки – свемилостиви, име хришћанског светитеља
Пантелија – од Пантелејмон
Партеније – грчки – девац, име хришћанског светитеља
Паун – назив птице узет за лично име
Пахомије – грчки – плећат, име хришћанског светитеља
Пашко – изведено од Паш(а)+ко
Пејко – изведено од Пеј(а)+ко
Пејча – изведено од Пеј(а)+ча
Пелагије – грчки – морски, календарско име
Пера – од Петар
Перица – изведено од Пер(а)+ица
Периша – изведено од Пер(а)+иша
Петар – грчки – камен, стена, календарско име
Петко – хипокористик од Петар
Петран – изведено од основе имена Петар+ан
Петрашин – изведено од Петраш+ин
Пимен – грчки – пастир, име хришћанског светитеља
Пламенко – изведено од именице пламен+ко
Порфирије – грчки – црвена, пурпурна боја, календарско име
Правдољуб – сложено име настало у новије време
Православ – превод грчког имена Ортодокс – православан
Прван – изведено од корена прв+ан
Првољуб – сложено име настало у новије време
Првосав – исто име као Првослав
Првослав – сложено име
Предислав – сложено име од словенских основа
Предоје – изведено од Пред(а)+оје
Предраг – суперлатив придева драг узет за лично име
Прибислав – сложено име од словенских основа
Пријезда – од Јездимир
Продан – трпни придев глагола продати узет за заштитно име
Прока – од Продан, Прокопије
Прокопије – грчки – онај који успева, напредује, …име хришћанског светитеља
Прохор – грчки – хоровођа, име хришћанског светитеља
Пуниша – изведено од придева пун+иша
Пуриша – изведено од Пур(а)+иша
Рад – од Радомир, Радослав
Рада – од Радивој, Радослав
Радак – изведено од корена рад+ак
Раде – од Радивој, Радослав
Раденко – изведено од корена рад+енко
Радивој – сложено име од словенских основа
Радивоје – варијанта имена Радивој
Радимир – сложено име од словенских основа
Радисав – сложено име од словенских основа
Радислав – сложено име од словенских основа
Радич – изведено од корена рад+ич
Радиша – изведено од корена рад+иша
Радман – изведено од корена рад+ман
Радмил – сложено име од словенских основа
Радмило – варијанта имена Радмил
Радован – трпни облик глагола радовати узет за лично име
Радодраг – сложено име од словенских основа
Радоје – изведено од корена рад+оје
Радојица – изведено од Радој(е)+ица
Радојко – изведено од Радој(е)+ко
Радољуб – сложено име настало у новије време
Радоман – изведено од корена рад+ман
Радомил – сложено име од словенских основа
Радомир – сложено име од словенских основа
Радоња – изведено од корена рад+оња
Радосав – сложено име од словенских основа
Радослав – сложено име од словенских основа
Радош – изведено од корена рад+ош
Радул – изведено од корена рад+ул
Радуле – варијанта имена Радул
Радун – изведено од корена рад+ун
Развигор – назив ветра узет за лично име
Раја – од Радомир, Радослав
Рајица – изведено од Рај(а)+ица
Рајко – изведено од Рај(а)+ко
Рала – од Радисав, Радослав
Рале – од Радисав, Радослав
Ранђел – варијанта имена Аранђел
Ранисав – исто име као Ранислав
Ранислав – исто име као Хранислав
Ранко – изведено од Ран(а)+ко
Рас – од Растислав, Растко
Раско – варијанта имена Растко
Растисав – сложено име од словенских основа
Растислав – сложено име од словенских основа
Растко – изведено од корена првог дела сложеног имена …Растислав и наставка -ко
Ратибор – сложено име од словенских основа
Ратимир – сложено име од словенских основа
Ратислав – сложено име од словенских основа
Ратко – изведено од корена рад+ко
Ратомир – сложено име од словенских основа
Раца – од Радоје, Радомир
Раша – од Радован, Радослав
Рашко – изведено од Раш(а)+ко
Реља – исто име као Хреља
Рисантије – превод грчког имена Хрисантос – …златно цвеће, име хришћанског светитеља
Рисим – превод грчког имена Харисимос – …поштен, честит, име хришћанског светитеља
Риста – исто име као Христа
Ристивоје – варијанта имена Ристивој, Христивој
Родион – грчки – онај који купује руже, име хришћанског светитеља
Родољуб – сложено име настало у новије време
Рус – од Русимир
Русимир – сложено име од словенских основа
Русомир – сложено име од словенских основа
Сава – арамејски – старац, дед, календарско име
Саван – изведено од Сав(а)+ан
Саватија – јеврејски – субота, библијско име
Саватије – варијанта имена Саватија
Сале – од Александар, Сава
Сања – од Александар
Саша – руски – хипокористик од Александар
Светисав – сложено име од словенских основа
Светислав – сложено име од словенских основа
Светозар – сложено име
Светолик – сложено име
Светомир – сложено име од словенских основа
Севастијан – грчки – поштен, име хришћанског светитеља
Секула – варијанта имена Секул
Селак – изведено од Сел(а)+ак
Селимир – сложено име од словенских основа
Селина – изведено од Сел(а)+ина
Серафим – јеврејски – шестокрилни анђео
Сергије – превод грчког имена !!Сергиоз!! – име хришћанског светитеља
Сибин – румунски – име града у Ердељу (узето из народне поезије)
Сима – од Симеун
Симан – изведено од Сим(а)+ан
Симеон – библијско име различито од Симон
Симеун – варијанта имена Симеон
Симон – јеврејски – слушати, библијско име
Синадин – изведено од Син(а)+адин
Синиша – изведено од именице син+иша
Сисоје – превод грчког имена !!Сисњхз!! – …име хришћанског светитеља заштитника деце
Славен – изведено од корена слав+ен
Славенко – изведено од Славен+ко
Славимир – сложено име од словенских основа
Славиша – изведено од корена слав+иша
Славко – изведено од корена слав+ко
Славо – од Славољуб, Славомир
Славољуб – сложено име од словенских основа
Славомир – сложено име од словенских основа
Славуј – назив птице узет за лично име
Сладоје – изведено од корена слад+оје
Сладољуб – сложено име настало у новије време
Сладосав – сложено име настало од старијег непотврђеног облика …Сладослав
Слободан – превод грчког имена !!Елеуљериоз!! – Слободан
Смиљан – изведено од Смиљ+ан
Смиљко – хипокористик од Смиљан
Созонт – грчки – спасилац, име хришћанског светитеља
Соломон – јеврејски – мирољубив, библијско име
Сотир – грчки – спаситељ
Софроније – грчки – благоразуман, име хришћанског светитеља
Спасен – од Спасоје
Спасоје –
Спира – од Спиридон
Спиридон – превод грчког имена !!Спуридњн!! – име хришћанског светитеља
Срба – од Србослав, Србољуб
Србинко – изведено од Србин+ко
Србислав – сложено име настало у време романтизма
Србобран – сложено име настало у новије време
Србоје – изведено од Срб(а)+оје
Србољуб – сложено име
Србомир – сложено име
Срдан – изведено од корена срд+ан
Срђ – превод грчког имена Сергиус – име хришћанског светитеља
Срђан – изведено од Срђ(а)+ан
Сребрен – превод грчког имена сребро
Средоје – изведено од назива дана сред(а)+оје
Среја – од Средоје, Сретен
Сретен – од придева сретан
Срећко – изведено од именице срећ(а)+ко
Српко – изведено од Срб(а)+ко
Ставра – превод грчког имена Ставрос – крст
Стамен – придев стамен узет за лично име
Стаменко – изведено од Стамен+ко
Станивој – сложено име од словенских основа
Станивоје – сложено име од словенских основа
Станивук – сложено име од словенских основа
Станимир – сложено име од словенских основа
Станислав – сложено име од словенских основа
Станиша – изведено од корена стан+иша
Станко – изведено од корена стан+ко
Станоје – изведено од корена стан+оје
Станојко – изведено од Станој(е)+ко
Станојло – изведено од Станој(е)+ло
Станча – изведено од Стан(е)+ча
Станша – изведено од корена стан+ша
Сташа – од Александар, Станислав
Стева – од Стеван
Стеван – исто као Стефан
Стевица – изведено од Стев(а)+ица
Стевча – изведено од Стев(а)+ча
Степан – исто име као Стефан
Стефан – превод грчког имена Стефанос – …венац, име хришћанског светитеља
Стјепан – ијекавска варијанта имена Степан
Стојадин – изведено од корена стој+адин
Стојан – изведено од корена стој+ан
Стојанча – изведено од Стојан+ча
Стојиљко – варијанта имена Стојилко
Стојимил – сложено име од словенских основа
Стојимир – сложено име од словенских основа
Стојислав – сложено име од словенских основа
Стојко – изведено од корена стој+ко
Стојча – изведено од Стој(а)+ча
Стојша – изведено од корена стој+ша
Стратимир –
Страхиња – изведено од корена страх+иња
Страцимир – сложено име од словенских основа
Страшимир – сложено име од словенских основа
Тадија – превод грчког имена !!Љаддаиоз!! – библијско име
Танасије – варијанта имена Атанасије
Танаско – варијанта имена Атанаско
Таса – од Танасије
Татомир – сложено име
Ташко – изведено од Таш(а)+ко
Твртко – изведено од корена тврд+ко
Теја – од Теодор, Теофил
Теодор – грчки – дар од Бога, име хришћанског светитеља
Теодосије – грчки – дат од Бога, име хришћанског светитеља
Теоктист – грчки – онај који је задобио бога, име хришћанског светитеља
Теофан – грчки – од Бога јављен, име хришћанског светитеља
Теофил – грчки – љубитељ Бога, име хришћанског светитеља
Теофило – варијанта имена Теофил
Теохар – грчки – благодат божја, календарско име
Теша – од Теодор, Тешимир
Тешан – изведено од Теш(а)+ан
Тешман – изведено од Теш(а)+ман
Тимотије – превод грчког имена Тимотеос… – онај који поштује Бога, име хришћанског светитеља
Тиован – варијанта имена Теофан
Тиосав – варијанта имена Тихослав
Тиослав – варијанта имена Тихослав
Тиса – од Светислав, Тиосав
Титос – грчки – поштован, име хришћанског светитеља
Тића – од Тиосав, Тихомир
Тихомил – сложено име од словенских основа
Тихомир – сложено име од словенских основа
Тихон – грчки – срећник, име хришћанског светитеља
Тихослав – сложено име од словенских основа
Тодор – варијанта имена Теодор
Тома – грчки – близанац, библијско име
Томаш – од Тома
Томислав – сложено име
Трајко – изведено од Трај(а)+ко
Трандафил – грчки – ружа
Триван – изведено од Трив(а)+ан
Трипун – исто име као Трифун
Трипун – исто име као Трифун
Трифко – изведено од Триф(а)+ко
Трифон – грчки – онај који воли задовољство и весеље…, име хришћанског светитеља
Трифун – варијанта имена Трифон
Триша – од Трипун
Трофим – грчки – питомац, име хришћанског светитеља
Тугомир – сложено име од словенских основа
Ћетко – облик имена Цветко
Ћира – од Ћирило
Ћирило – варијанта имена Кирил
Угљеша – највероватније настало од имена угљен, црн
Угрин – ентоним узет за лично име
Урош – мадјарски ур (господин) + словенски наставак ош
Филарет – грчки – љубитељ врлина, име хришћанског светитеља
Филимир – хипокористик имена Филип
Филимон – грчки – љубљени, име хришћанског светитеља
Филип – грчки – љубитељ коња, име хришћанског светитеља
Филотеј – грчки – богољуб, име хришћанског светитеља
Филотије – варијанта имена Филотеј
Фиља – од Филип
Фира – од Зафир
Фотије – грчки – светлост, име хришћанског светитеља
Харалампије – грчки – онај који блиста од радости, …име хришћанског светитеља
Харитон – грчки – лепота, име хришћанског светитеља
Хвалимир – сложено име од словенских основа
Хвалислав – сложено име од словенских основа
Ходивој – сложено име од словенских основа
Ходимир – сложено име од словенских основа
Ходислав – сложено име од словенских основа
Хранивој – сложено име од словенских основа
Хранивоје – варијанта имена Хранивој
Хранимир – сложено име од словенских основа
Хранислав – сложено име од словенских основа
Христа – од Христивој, Христифор
Христивој – сложено име
Христифор – грчко име – онај који носи Христа, …име хришћанског светитеља
Христодул – грчки – Христов слуга, име хришћанског светитеља
Христофор – грчко име – онај који носи Христа, …име хришћанског светитеља
Цвеја – од Цветан, Цветко
Цветан – изведено од корена цвет+ан
Цветимир – сложено име од словенских основа
Цветин – изведено од корена цвет+ин
Цветислав – сложено име од словенских основа
Цветко – изведено од корена цвет+ко
Цветоје – изведено од корена цвет+оје
Цветомир – сложено име од словенских основа
Цветослав – сложено име од словенских основа
Цвијан – изведено од Цвиј(а)+ан
Цвијетин – ијекавска варијанта имена Цветин
Црномир – сложено име од словенских основа
Црномуж – сложено име од словенских основа
Часлав – сложено име од словенских основа
Чедомил – сложено име од словенских основа
Чедомиљ – варијанта имена Чедомил
Чедомир – сложено име од словенских основа
Чолак – заштитно име, турски – сакат у руку
Чудомил – сложено име од словенских основа
Чудомир – сложено име од словенских основа
Шаул – јеврејски – измољен од Бога, библијско име
Шпира – од Спиридон
Шпиро – као Шпира
Шћепан – варијанта имена Стјепан
Шујица – изведено име

komentara

Ostavi komentar

Email adresa neće biti javno vidljiva.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.